మీ ఆయనతో పడుకుంటే ఏమి లాభం నాతో

Telugu Sex Stories దాదాపు అరగంట తరువాత. . ఇద్దరుప్రెస్ గా తయారై హాల్లో సోపాలో పక్కపక్కన కూర్చొని, జెమిని టీవిలో పాటల పోగ్రాం చూస్తూ వేడి వేడి కాఫీని తాగుతున్నారు. మధ్యలో ఒకరినొకరు చూసుకుని అంతకు ముందు తమ మధ్య జరిగిన దాన్ని జ్ఞప్తికి వచ్చి ముసిముసి నవ్వు లు రువ్వుకుంటున్నారు. కమలకు ఇదంతా కల లా అన్పిస్తున్నది. జరిగింది నిజమని ఇంకా నమ్మకంకలగలేదు. హస్తమైథునం చేసుకునే టప్పు డు కామఉద్రేకం కల్గటానికి అల్లుడుని ఉహించుకుని కొట్టుకునే ది. కాని అదే నిజమవు తుందని అనుకో లేదు. తానుపూకులో చేత్తో కొట్టుకుంటూ అల్లుడును తలచుకున్నప్పుడు తథాస్తు దేవతలు విని దీవిం చి ఉంటారనిపించింది కమల. ఏమైతేనేమి ఇకతాను వంకాయ,దోసకాయలతో చేత్తో కోట్టుకునే అవస రంలేదు. ఇంట్లోనే గుట్టుగా ఎప్పుడు కావల్సితే అప్పుడు అల్లుడుతో తనకోరిక తీర్చుకోవచ్చు. అల్లుడు బారుదడ్డును తనచిల్లి గారెలో గ్యాపు లేకుండా దోపుకుని జిల తీరేలా దోచ్చించుకోవచ్చు. . కోరిక తీర్చు కోవచ్చు. పట్టపగలే అమ్మ అమ్మ అంటు పైటలో చెయ్యిదూర్చి సళ్లు పిసికిన ఎవ్వరికి అను మానం రాదు. పబ్లిక్క తొడలమీద చెయ్యు వేసినను, వొళ్ళో తలబెట్టి పడుకుని బొడ్డులో వేలెట్టి తిప్పిన, నాలికెట్టి నాకిన అనుమానం రాదు. రాఘవకు సంతోషంగా ఉంది. తన మనస్సుమూలలో తల్లిపై దాగున్న కోరిక తీరింది. “పెళ్ళాం ఊరెళ్ళి న ప్పుడు మొడ్డను చేత్తో కొట్టుకోనవసరం లేదు ఎంచక్కా అమ్మపక్కలో వెచ్చగా దూరి ఆటాడుకోవచ్చు. ఏమైనా ఏమాటకామాట చెప్పుకోవాలి. తల్లిని దెంగితే వచ్చే మజానే వేరు”అనుకున్నాడు రాఘవ.
“రాఘవా ఒకమాట అడగనా”సందేహంగా అడిగింది.
“వుమ్ అడుగు”
“ఏమిలేదు రాఘవా . ఇందాక జరిగినదాంట్లో నీపొరపాటు లేదు. . నాతప్పు లేదు. కాని మనకు తెలియ కుండానే, క్షణికావేశంలోఇద్దరం వరుసలు మరచి కమిట్ అయ్యాం. . జరుగ రానిది,ఒకతల్లి అల్లుడు మధ్యజరుగరానిది మన ప్రమేయం,ఆలోచించే సమయం,వ్యవధిలేకుండా జరిగింది. ఇద్దరం ఆనందించాం. చాలా కాలంగా దేహ సుఖంగా లేక పోవడం వలన,మనస్సులాగి, నేను కూడాఒకరకంగా నాప్రోత్యాహంవలన కూడాజరిగింది. ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే అది నా మనస్సుకు తప్పనిపిస్తున్నది. ఇక దీనికి పుల్ స్టాప్ పెట్టేద్దాం. ఈతప్పును సరిదిద్దుదాం. “అంది కమల. నిజానికి ఆమె మనస్సులో అది తప్పనే భావన లేదు. కాని అల్లుడు మనస్సులో జరిగిన దాని పట్ల ఏమూలనైన తప్పు అనే గిల్టీ ఫీలింగుఉన్నదేమో తెలుసుకోవాలని అలా అన్నది.
రాఘవ తల్లి చెప్పింది విని ఏమనలేదు ఒకరెండు నిమిషాలు కళ్ళు మూసుకుని ఎదో ఆలోచిస్తున్న ట్లు మౌనంగావుండి,తల ఆడిస్తూ,కళ్ళుతెరచి తల్లివైపు చూస్తూ
“వుమ్. . మనమధ్యజరుగగూడని తప్పు జరిగిందంటావు. అవును నిజమే తల్లిఅల్లుడుమధ్య జరగనిది జరిగింది. జరిగిన తప్పును సరిదిద్దుదామంటావు. . అంతేకదా”
“ఆ. అంతేరా. . సరిదిద్దుదాం”అందినెమ్మదిగా. కమలకు విచారమనిపించింది. తను అనుకున్నదే జరుగబోతున్నది. అనవసరంగా అల్లుడును అడిగి తమబంధాన్ని తానే చెడగొట్టుకున్నది.
“సరే అమ్మ తప్పును ఎలా సరిదిద్దాలో చెప్తాను. అందుకు ముందు ఒక కథ చెప్తాను. మధ్య ప్రశ్నలు వెయ్యకుండా విను. అందులోమనతప్పు ఎలాసరిదిద్దాలోసమాధానం వుంది. సరే కథ మొదలెట్టానా”అన్నాడుసాలోచనంగా తల్లి ముఖంలోకి చూస్తూ.
అల్లుడు తనకు ఏకథచెప్పబోతున్నదో. . జరిగినదాన్ని ఎలా సరిదిద్దుతాడో అర్థంకాలేదు. విచారంగా “హ’అంటు తల వూపింది.
రాఘవ కథ మొదలెట్టాడు
“అది ఒక పల్లెటూరు. సుబ్బమ్మ అనే ఒకామె,అల్లుడు,కొత్తకోడలు. ఫూర్ ఫ్యామిలి. ఏరోజుకు ఆరోజుకు సంపాదించుకు వండుకు తిన్నాలి. కోడలు అందంగానే ఉంటుంది. గడుసుకూడా. ఒకరోజు అల్లుడు పనిమీదబయటికెళ్ళి ఎందువలనో మధ్యాహాన్నానికి రాలేదు. రోజు వచ్చేటప్పుడు వంటకు కావాల్సి నవి తెచ్చేవాడు. అల్లుడు రావడం ఆలస్యమవుతుందని అత్త కోడలితో
“కోడలు పిల్లా. . నీ ఆయన రావడం ఆలస్యమయ్యేలాగుంది. గూట్లో పైసలున్నాయి. కొట్టుకెళ్ళి వంటకు కావాల్సినవి తీసుకురా?అంది. “”అలాగే అత్తా”అంటు,సోకుల పిల్ల కనుక. నీటుగాతయారై సంచితీసుకుని వయ్యారంగానడుచు కుంటు,కొట్టుకుబయలు దేరింది. కొట్టులో పూట,శెట్టి అల్లుడున్నాడు. వయస్సులో ఉన్న పడుచోడు. పిల్లల పిచ్చోడు. అందమైన పిల్ల మద్యహాన్నంఎవ్వరు లేని సమయంలో రావడంతో వచ్చిన సుబ్బ మ్మ కోడలి అందాన్ని కళ్ళతో తాగేస్తున్నాడు. అడిగిన సరుకు తూకంవేసేటప్పుడు, సంచిలో వేసేట ప్పుడు వెళ్ళు తగిస్తున్నాడు. సుబ్బమ్మ కోడలికి అర్థమైంది శెట్టిఅల్లుడు తన అందాల మీద కన్ను పడిందని. అందుకే పైటను జాకెట్ మధ్యకుజాకెట్నుండి రెండు సల్ల గుబ్బలు కనపడేలా వేసు కుంది. పొట్ట,బొడ్డుకనపడేలాచీరకొంగును సర్దుకుంది,కోడలు అటుఇటుగా కదిలినపుడు పడుతున్న మడతలుచూసి వెర్రెక్కిపోతున్నాడు. సరుకులన్ని తీసుకున్నాక,డబ్బులిద్దామని చూస్తే లేవు. . సింగా రించుకు వచ్చేహడావుడిలో డబ్బులు తేవడం మరిచింది. ఆసంగతే వంకరలుపోతూవయ్యారంగా చెప్పింది, తరు వాత తెచ్చిఇస్తానని. ఆపిల్లకు తెలుసు తను డబ్బులు ఇవ్వక పోయినా ఏమి అన డని. ముందు వూఅన్నాడు,అయితే చుట్టూ ఎవ్వరు లేరు,ఏమవుతుందోఅవ్వని,అని తన మనస్సు లోని మాట”ఏయ్ సుబ్బమ్మ కోడలా!డబ్బు లేమి ఇవ్వక్కరలేదు కాని,నీఈ అందాలు పిచ్చేక్కిస్తు న్నాయి. ఒకసారి లోపలికివస్తావా”అన్నాడు. ఆపిల్ల అంత అమాయ కురాలేమి కాదు. తనకు వాడి మీద మనస్సయ్యిండి. అందుకే. “నేను అలాంటిదాన్ని కాదు. . కాని ఈఒకసారికి ఒకే”. అంది. అంతే మరు క్షణంలో కొట్టు తలుపు మూసుకుంది. పల్లెటూర్లల్లోఇంటి ముందే కొట్టు వుంటుంది. మరు క్షణంలో ఆపిల్ల,కుర్రోడు ఇద్దరు పడక టింట్లో వున్నారు. శెట్టి కుర్రాడు ఆపిల్లను చక్కగా ఒక అర గంట వాయించి తాను సుఖ పడి,పిల్లను సుఖపెట్టి పంపాడు. సుబ్బమ్మ కోడలు సరుకులు తీసికె ళ్ళి,వండి పెట్టింది. ఒక రెండు గంటపోయాక అత్త డబ్బులు ఇంట్లో గుట్లోనే ఉండడం చూసి, “అమ్మాయి. డబ్బులు ఇక్కడే ఉన్నాయి. సరుకులు ఎలాతెచ్చావు. వాళ్ళు అప్పు ఇవ్వరుకదా. మల్లి ఇస్తానని తెచ్చావా”అంది. కోడలు గడుసుపిల్లకదా అమాయాకంగా “లేదత్త. . బోణిఅవ్వలేదు అప్పుఇ ఇవ్వటానికి కుదరదు. కావాల్సితే నాదగ్గర పడుకుంటే సరుకులు ఇస్తానన్నాడు. మొగుడు దగ్గర రోజు ఏమి ఇవ్వకున్నా పడుకుంటున్నా, ఇతను సరుకులు ఇస్తు న్నాడు కదాయని,కుర్రోడిదగ్గర పడుకునిసరుకులు తెచ్చా” అంది. అత్త “పిచ్చి ముఖమా. తప్పు చేసేవే. పూకుందికదాఅని అందరి దగ్గర కిందపడుకుని మీదేక్కి దెంగించు కోరా దే. . పూకున్నది మొగుడితో దొబ్భించుకోవాటానికి. ఎవడు పడితే వానితోకాదు. వాడి కింద పడుకునిమనపరువు తాకట్టు పెట్టేవుకదే. ఈసంగతిఎవ్వరికి చెప్పో ద్దు. డబ్బులిచ్చే సరుకులు తే ఇకపై తే”అంది. కాని ఆపిల్లకు ఆ కుర్రోడి వలన దొరికిన సుఖాన్ని మరచిపోలేక పోతున్నది. అందుకే ఇంకొకసారి కుర్రాడితో వాయించు కోవాలని మనస్స య్యింది. అందుకే అత్త అటు పక్కకు వెళ్ళగానే ఇటు కొట్టుకు పరుగెత్తికెళ్ళింది. అదృష్టం కొట్టువద్ద శెట్టి కోర్రోడు తప్ప మరెవ్వరు లేరు. మళ్ళి కొట్టు తలుపులు మూసుకున్నాయి. మరొకరి బాగా సుఖాన్ని జుర్రుకుని ఇంటికొచ్చేసరికి అత్త ఇంటి వద్ద గుమ్మంవద్ద రెడీగా ఉంది. ఎ ఎక్కడికేళ్లావని ఆరా తీసింది. “అత్తా ఇందాక నీవన్నావు కదా,కుర్రోడి కింద పడుకుని తప్పు చేసిపరువు తాకట్టుపెట్టానని. ,అంతకు ముందు,నామీదేక్కి దెంగాడుకదా అందుకే వాడి డబ్బులు వాడి ముఖాన కొట్టి ఈసారినేను మీదేక్కి వాదిని దెంగిదెబ్బకు దెబ్బకొట్టాను. చేసిన తప్పును సరిదిద్ది పరువు కాపాడాను”అంది. ఆదమ్మా స్టోరి. చూసావా ఆకోడలు పిల్లఎంత తెలివిగా జరిగిన తప్పును సరిదిద్దిందో. మనం అలాగే జరిగిన తప్పును సరిదిద్దుదాం”అన్నాడు.
అల్లుడు చెప్పిన కథలోని పరమార్థం అర్థం అయినట్లు అవనట్లుంది. కమలకు. కొద్దికొద్దిగా బోధ పడుతున్నది.
“అంటే”
“అదేనమ్మా!నేను నిన్ను దెంగితప్పుచేసాను. ఇప్పుడు నీవునన్నుదెంగి తప్పు సరిపెట్టమ్మా”అన్నాడు రాఘవ పకపక నవ్వుతూ. కమలకు అర్థమయింది. అల్లుడు తనను ఆట పట్టించాడని.
కమల చిరుకోపాన్ని చూపుతూ “ఒరేయ్ నిన్ను చంపేస్తారోయ్” అంది. సంతోషంగా ఉపిరిపీల్చుకుంది.
” సరేరా. . కాని రాఘవా. . దీనివలన మున్ముందు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ రావా?” అంది కమల తన మనసులో ఇందా కటినుండి నలుగు తున్నసందేహాన్ని బయట పెట్టింది.
“దేని వలన ప్రాబ్లం”ఏమీ తెలియనట్లు అమాయకంగా ముఖం పెట్టి. కమలకు అర్థమైంది. కొడుక్కు తన నోటి నుండి నేరుగా వినాలనిపిస్తుందని.
“అదేరా మనమధ్య సంబంధం గురించి బయటకు తెలిస్తే”సగం ఓపన్ అయ్యింది కమల.
“ఏ సంబంధం గురించి”మరీఅమాయకమైనముఖమెట్టి,కళ్ళు చిలిపిక తాటిస్తూఅడిగాడు.
కమలకు అల్లుడు ఎత్తుగడ అర్థమైంది. వీపుమీద గట్టిగా చుర్రుకు మనేలా చరిసి,కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తూ
“ఏసంబంధమా?మనిద్దరి మధ్యనున్న రంకు సంబంధం గురించి. పట్టపగలు ఉదయం పూటతల్లిని పడగ్గదికి తీసికెళ్ళి,అన్ని విప్పి ఆడుకున్నామే. . ఆ మొగుడు పెళ్ళాలఆట గురించి”అంది.
“అమ్మ నీయమ్మా ఎంత గట్టిగా చరిచావే. వీపనుకున్నావా నాపరాయి పలకనుకున్నావా?” అంటువీపుమీద రుద్దుకుంటూ.
“మరి అడిగినదానికి సూటిగా సమాధానం చెప్పొచ్చుగా. . వూ చెప్పు” గదమాయించి అడిగింది.
“అబ్బా నామీద ఎంత కక్షిగా వుందేనీకు. బయటికి ఎలాతెలుస్తుందే అమ్మ?నేనేమి ఊరంతా టము కేసి చెప్తానా నేను మా అమ్మ చిల్లిగారెలో వేల్లెట్టితిప్పుతున్నానని,లేదా మెడకు మా అమ్మ పూకులో నిమకరందాన్నితాగుతున్నానని బోర్డువ్రేలాడేసుకునితిరుగుతానా?అన్నాడు
“అదికాదురా?బయటివాళ్ళసంగతి పక్కన పెట్టు. మీనాన్నకు తెలిస్తే కొంపలం టుకోవు?”కమలలో మళ్ళి సందేహం.
“తెలిస్తే ఏమీటంటా?నీవు స్వామిగోలలో పడి,అమ్మమడి దున్నడం మానేసావు. ఊరికే వుండడం ఎందుకని అమ్మ మాగాణిని దున్ని సాగుచేస్తున్నాను. అమ్మకు కూడా నాదున్నుడు, నాసాగుబడి బాగా నచ్చింది. అందుకే తన మడిని నన్నే సాగు చెయ్యమంది. . చేస్తున్నాను. కావల్సితే ఇప్పటినుండి అమ్మ పొలాన్నినువ్వే దున్నుకో. నాకేమి అభ్యంతరం లేదంటాను. అటునాపెళ్ళాం పొలాన్ని,ఇటు అమ్మ పొలాన్ని రెండింటిని సాగు చెయ్యటానికి నానా తంటా లు పడుతున్నాను. ఈరోజునుండి అమ్మ పొలాన్ని నీవే సాగుచెయ్యు,అంతగా నీకు ఇబ్బంది గున్నప్పుడల్లా నేనొచ్చి సాయం చేస్తానని చెప్తా”అన్నాడు కవ్వింపుగా.
అల్లుడు మాటలకు కమలకు తెగనవ్వొచ్చి అల్లుడు భుజంమీద తలాన్చి పకపకమని గట్టిగా నవ్వేసింది.
“దొంగ నాకొడకా! మాటలు బాగా నేర్చావురా. ఎక్కడ నేర్చావురా?నీలో ఇన్ని సెక లున్నట్లు ఈపొద్దే తెలిసింది. అందు కే కదా స్వంత అమ్మను బొమ్మనుచేసి ఆటాడేసావు. తొక్కుడు బిళ్ళ ఆడుకున్నావు. మీనాన్న సంగతి పక్కన పెట్టు. వారం,పది రోజుల్లో నీ పెళ్ళాం పార్వతి వస్తుందికదా అప్పుడెలా అమ్మమడిని సాగుచేస్తావు?. అలా అమ్మ పొలాన్ని బీడుగా వదిలేస్తావా?మళ్ళిఅమ్మ మడిలోదట్టంగా కలుపుమొక్కలు పెరిగిపోవూ. అప్పుడేమి చెయ్యాలి. ఇంతకు ముందులా నామడిని నేనే సాగుచేసుకోవాలా? “అడిగింది అల్లుడును కొంటెగా,మాటల్లో నీకేమితగ్గను అన్నట్లుగా.
“ఆ ఏముంది. నాబెడ్రూములో మనముగ్గిరికి సరిపడేలా మంచంసైజు మార్పిస్తా”అన్నాడు ఎడమ కన్ను లైటుగా కొడ్తూ. అల్లుడు మాటలకు దిమ్మ తిరిగింది కమలకు. కోడుకిచ్చిన షాకునుండి తెరుకోవాటానికి నిమిషం పట్టింది. తేరుకొని
“ఏట్రా. నీకుఎగతాళిగాఉందా నామాట. . నీభార్యకు తెలిస్తే ఎంత గొడవలవ్వుతా యోనని,నీ కాపురంలో కలత లోస్తా యని నేను కంగారు పడుతుంటే . నీకు జోక్గా ఉందా?” అంది. అయోమయంగాఉన్నాయి అల్లుడుమాటలు.
“నిజమేనమ్మా. ఒట్టు. నేను ఎగతాళిగా,ఎటకారంగా అన్లేదు. నిజమే చెప్తు న్నాను. నిజమేమిటంటే. . నిన్ను ముగ్గులోకి లాగమని చెప్పింది నీ కోడలే. . నిన్ను బుట్టలో వేసుకుని మంచ మెక్కించామని సలహాఇచ్చి,రెచ్చగొట్టింది నా పెళ్ళా మే. . అందుకని నీవేమి బెంగ పెట్టుకో నవసరం లేదు. అదోచ్చేవరకు మంచానికి మనమిద్దరం. . అదోచ్చాకా మంచానికి ముగ్గురం. ఈ రోజే పెద్ద మంచానికి ఆర్డరు ఇస్తా”అన్నాడు తల్లి బుగ్గకు ముద్దును నజరానాగా ఇస్తూ.
“ఏమిటి. . నిజమేచెప్తున్నావా?నేను నమ్మనురా?అబద్దం చెప్తున్నావుకదా?”కొదుకు మాట నమ్మలేక పోతున్నది కమల. లోకంలో ఏపెళ్ళామైన మొగుడుతో నీ అమ్మను వల్లో వేసుకో, పక్కలో వేసుకోమని సలహానిస్తుందా?
“నిజమేనే. . నిన్నరాత్రి పార్వతికి ఫోనులో మాట్లాడినపుడు”అస్తమానం నీవు పుట్టింటికీ చెక్కేస్తుంటే ఇక్కడ నాబుజ్జి గాడి సంగతేమిటని అడిగితే, నేనొచ్చేవరకు మీఅమ్మ తొడపూకుతో నీబుజ్జిగాడు ఆడుకోవచ్చుకదా. మీ అమ్మ తొడ పూకుకూడా ఆడుకోవటానికి తోడేవ్వరు లేక తోడుకోసం వెంపర్లాడుతుంది. నీ బుజ్జిగాడిని తోడివ్వు. . ఇద్దరు చెమ్మ చెక్క, తొక్కుడు బిళ్ళ ఆడుకుంటారు అంది. అది ఏముహుర్తాన అందో కాని,అది ఈరోజే నిజమైంది. అంతే కాదు మరో బంపరు ఆఫర్ కూడా ఇచ్చింది. “అన్నాడు.
“ఏమిట్రా ఆ బంపర్ ఆఫర్’అడిగింది ఆశ్చర్యంగా
“ఆసంగతి సమయమొచ్చినపుడు చెపుతాను. నీకోడలు వచ్చేలోపు నీపొలాన్ని విడుపులేకుండా దున్ని సాగుచేసి తెల్లజొన్నల పంట పండిస్తాను. సరే వెల్దామా పడకింటికి . . ఒక ఆటాడుకుందాం. ” అన్నాడు నవ్వుతు
“ఛీ పోరా. నీకు సిగ్గేలేదు. . ఇప్పుడు కాదు. కొత్త చిచ్చగాడు పొద్దెరగడు అన్నట్లు. ఎపుడంటే అప్పుడేనా సమయం సందర్భం లేదా? రాత్రికి నీఇష్టం. . ఎంత సేపు ఆడుకుంటావో. . ఏమేమి ఆడుకుంటావో నీ యిష్టం . . తెల్లవార్లు నిద్ర లేకుండా నాబుజ్జిబిళ్ళతో నీబుజ్జిగూటం గాన్నిఆడుకోమని చెప్పు. నాకేమి అభ్యంతరం లేదు. నీబుజ్జిగాడు లేచి నా బుజ్జిబిళ్ళ వొళ్ళోదూరి ఎంతసేపు కక్కోకుండ నిలబడతాడో రాత్రికి చూస్తాకదా. “అంది మాటలతో అల్లుడును రెచ్చ గొడు తూ.
“అలాగే చక్రకేళిఅరటిపండులాంటి నాబుజ్జిగాడు త్వరగా మెత్తబడుతాడో,లేక కలకత్తా రసగుల్ల లాంటి నీతొడబుజ్జి నా బుజ్జి పండుగాని దెబ్బకు జావకారిపోతుందోచూద్దాం. గులాబీరేకులను చప్పరించి పైనున్న కొబ్బరి బొండాల్లోని నీళ్ళనితాగితే,క్రింద నీతీపి గారె గులాబ్ జాము అవ్వాల్సిందే. . నీ రసగుల్లలోని రసాన్ని నేను పిండుతాగా. . నీ తొడ నుయ్యిలోపలి పాతాళ గంగను పైకి ఉబికివచ్చేలా చేస్తా. కార్పిస్తా. . కార్పిస్తా చక్కరపాకం. . నీ జిలేబీ పాకాన్ని నేను తాగి పెడతా. . సయ్యా”అన్నాడు.
“ఉమ్. . నేనూ సయ్యే. . నేను నాలికచివరతో నీ కోన్ ఐస్క్రీమును తాకితే ఆవేడికి,నీ కోన్ లోని క్రీము కరిగి కారిపోవల స్సిందే. నోట్లోకి తీసుకుని చప్పరిస్తే నీ పుల్లమంచులా కరిగి పోవా ల్సిందే. నా చీకుడు దెబ్బకు నీపండు మిగలదు, పండుమీదితొక్కమిగలదు నేను చెయ్యి వేసి పిసి కితే నీ చక్రకేళి పండులోని గుజ్జుజివ్వునకారిపోవాల్సిందే. . నాచేతి దెబ్బకు నీ గొట్టం పగిలి లోపలి రసం బయటికి బొటబొట కారాల్సిందే. నా పంగకొలిమిలో నీకడ్డీని దూర్చుతే, నా కొలిమి వేడికి నీకడ్డి మెత్తబడి,వంగి నీరైపోద్ది. . చూస్తావా. . ” అంది కమలకవ్వింతగా.
“అలాగేమీ నేను నాకడం మొదలెడితే నీ కప్పు ఐస్క్రీము కూడా కరిగి నీరై, కప్పు చిత్తడి చిత్తడి అవ్వుతుంది. నాలికతో నీ కొబ్బరి చిప్పను నాకితే కొబ్బరి మొత్తం కరిగి పోవాల్సిందే, నేను చప్పరిస్తే నాలికదెబ్బకు నీపాలకోవా నోట్లో కరిగిపోద్ది. రేపు చూసుకోవటానికి బిళ్ళవుండదు. మొత్తం ఇప్పటివరకు ఇంకా నీవు నా కోన్ ఐస్క్రీము రుచి చూడలేదు కదా చూడు. ఒక్కసారి నా కోన్ చీకావంటే. జీవితాంతం చీకుతూనేఉంటావు. ”
“నా ఐస్క్రిము కప్పు కూడా అంతే. . ఇందాక నా చిప్ప రుచి చూసావుకదా?ఎలా వుంది. “అంది కమల
“వో. . నీచిప్ప కేమమ్మా సూసూసూపర్”నాలికను పైకి కిందికి ఆడిస్తూ చెప్పాడు. అల్లుడు చేష్టకు కమల పక్కున నవ్వింది.
“సరే. నీతో మాట్లాడుతూ కూర్చుంటే నావంట అయ్యినట్లే. . ఇంట్లో ఉంటే బుద్ధిగా హల్లో కూర్చొని టీ. వి చూడు,లేదా నీ ఆఫీసు రూములో పనిచూసుకో. . వంటగది వైపు రాకు. . నీ చిలిపి పనులతో నన్ను డిస్ట్రబ్ చేస్తావు. ఎవ్వరైనా వస్తారు కూడా”అంటు కిచెన్ వైపు నడిచింది.
రాఘవ కొంచెం సేపు టీ. వి చూసి,తన ఆఫీసు కెళ్ళాడు. మెడికల్ రేప్రజిరేంట్ గా ఆఏరియాలో పని చేస్తున్నాడు. వారంలో అవసరాన్ని బట్టి రెండు మూడూరోజులు క్యాంప్ కేల్తాడు. మిగతారోజులు ఖాళి రోజుల్లో ఫైనాన్స్ చేస్తాడు. ఇక పార్వతి వచ్చేవరకు రాఘవకు,తల్లి కమలకు ప్రతిరాత్రి శివ రాత్రే . ప్రతిరాత్రి జాగరణయే. . రతికేళిఆనందపు టంచులు చవిచూసి, రతిసాగరంలో తల మునక లుగా మునిగి తెలుతు కామకేళి మధురఅనుభవాలను గ్రోలడ మే. . ఆ ఇంట్లో వారిక డ్డేముంది. .
సరే ఈ తల్లి అల్లుడులను ఏకాంతంగా రతి సామ్రాజ్యం ఏలుకోమని మనం కాస్త ఇటు రామారావు అండ్ కో ఏమీ చేస్తున్నా రో చూద్దామా?. . . పదండి. .
. . . . ఇక్కడరామారావు కు మూడుపూకులు ఆరుకాయలు అన్నట్లు,రెండు పూకులతో ప్రతిరాత్రి వసంత రాత్రే. రెండు పూకులను ఒకేగదిలో ఒకేబెడ్ మీద వరుసెట్టి దెంగుతున్నాడు. పగలు రాముతో తన వ్యాపారప్రచారానికై చుట్టు పక్కల వూర్లలో ప్రచారం,రాత్రికి అక్కా అమ్మతో రాసక్రీడ. జయ కొడుక్కి ఏఉద్దేశ్యంతో రామారావు అనేపెరు పెట్టిందో మనకు తెల్వదు కాని,రామారావు సార్ధకనామదేయుడై ఇంటి మగు వుల మానచోరుడైనాడు. ప్రస్తుతానికి అమ్మా,అక్కలను దోచుకుని వాళ్ళ పంగపూల సామ్రాజ్యాన్ని ఏలుకుంటున్నాడు. అయితే పగలు తన వ్యాపార పనులు ఇబ్బంది లేనట్టు, తమ రాత్రి ప్రణయ కాలాన్ని మూడుగంటలకు పరిమితం చేసాడు. రాత్రి 9 లేదా 10 కి మొదలై12 లేదా ఒంటిగంటకు రాస క్రీడ నుముగిస్తున్నారు. ఆ మూడు గంటలు మాత్రంవీ కుమ్మేసుకుంటున్నారు. మంచమైతే కుర్రో మొర్రో అంటున్నది వారిదాటికి. ఉదయం మార్నింగు వాక్ కు వెళ్లక్కర లేకుండానేవారి వొళ్ళు హున మైపోతున్నది.
ఒక్కోరోజు ఒక్కోరకంగా దెంగులాడుకుంటున్నారు. ప్రారంభంలో ఒకరిబట్టలు ఒకరిప్పుకుని నగ్నంగా తయా రై, సామూహికంగా ముద్దులతో తమ రాసక్రీడను మొదలెడతారు. ముద్దులతో వొళ్ళువేడెక్కాక అసలు సయ్యాట మొద లవ్వుతుంది. తల్లి అల్లుడులు కలిసి పార్వతి సళ్లు పిసుకుతు చీకుతారు. లేదా తల్లి సళ్లు పిసుకుతు చీకుతుంటే, తమ్ముడు అక్క పూకును నాకి పాకం పెడతాడు. మరోసారి అక్క, అమ్మసళ్లు పిసుకుతుంటే,అల్లుడు అమ్మ పూకు నాకి రసాలు కార్పిస్తాడు. కూతురు తమ్ముడి మొడ్డ ఆబగా కుడుస్తుంటే తల్లి కొడుక్కు అభిముఖంగా అటోకాలు ఇటోకాలు మెడ కిరువైపులా పెట్టి, మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని,అల్లుడు నోటికి పూకును అందించి సైదుగా నాకించుకుంటుంది. మరోసారి తల్లి అల్లుడు మీదెక్కి పూకునిండా పుత్రుని లింగం బిరుతుగా దూర్చుకుని “అమ్మా. అబ్బా” అంటు ఆపసోపాలు పడుతూ ఊగుతుంటే,అక్క తల్లికి అభిముఖంగా తమ్ముడి ముఖంపై కూర్చొనిపూకును సమ్మగా నాకించు కుంటు,తల్లి సళ్ళను పిసుకు తుంది. మరోసారి తల్లి అల్లుడు లేదా అక్కాతమ్ముడు 69 భంగిమలో పూకు మొడ్డలను నాకేసుకుం టుంటే, మూడోవ్యక్తి కూడా తొడల సందులో నాలికెట్టి మొడ్డనుకుడవడమో,పూకు నాకడం. అమ్మా, అక్కా 69 పోజు వేసుకుని ఒకరి పూకులు ఒకరు కచిబిచిగా నాకేసుకుంటుంటే,రామారావు కాసేపు అమ్మ పూకులో,అక్క నోట్లోనో,ఆతరువాత అమ్మనోట్లోనో, అక్కపూకులో మొడ్డ ఆడించి దెంగిసుఖపెట్టి తాను సుఖ పడే వాడు. మరోసారి తల్లి మోకాళ్ళమీద వంగోని అల్లుడు సుల్లను నోటి నిండా దిగేసు కుని “చుబుకు. . చుపుక్. . జుర్రు” మని కుడుస్తుంటే ,కూతురు తల్లి పిర్రల వెనుకల చేరి తొడలను పుస్తకంలా విడదీసి పిల్లి పాలను గతికినట్లు అమ్మ పూకును “గతక్. గతక్”మని నాకేది. అదే పోజిసన్ ను మరోసారి త్రిభుజా కారం లో చేసేవారు. తల్లి పక్కుకు తిరిగి పడుకుని అల్లుడు మొడ్డను కుడుస్తుంటే, పార్వతి తన తొడలను తమ్ముడి వైపుకు ఉంచితల్లి పూకు నాకు తుంటే ,రామారావు అక్క పూకులో వేళ్ళు లేదా వైబ్రెటరు ఆడిం చేవాడు. ఇలా కామశాస్త్రంలో ఉన్న, లేని భంగిమలను ఆవారం రోజుల్లో అనుభవించారు. పగలు పక్క ఊర్లకు వెక్కువ వెళ్ళడం వలన పెద్దత్త ఇంటికెళ్ళి మాట్లాడటానికి, సరసమా డటానికి పెద్దగా టయం ఉండటం లేదు. ఒకటి రెండు సార్లు వెళ్ళిన ఆ సమయంలో వేరే వాళ్ళు కూడా ఉండటం తో అటు పెద్దత్తతో కాని,ఇటు భార్గవితో కాని ఏకాంతంగా మాట్లాడే అవకాశం చిక్కలేదు. కాని సందుచూసుకుని ఇద్దరి సళ్ళను పిసికి ముద్దులైతే పెట్టి రెచ్చగొట్టి వదిలేసేవాడు. కాని ఫోన్లో పెద్దత్త పద్దుతో,అత్త భార్గవితో రెగ్యులర్ టచ్ లో ఉంటున్నాడు.
ఫోన్లో సెక్సు సంభాషణతో ఇద్దర్ని రెచ్చగోట్ట్టేవాడు. ఎటొచ్చి తల్లితో మాట్లాడుతున్నసంగతి కూతురు కు తెలిసినను, కూతురుతో అత్త అల్లుడు లింకెట్టుకున్న సంగతి ఇంకా పద్దుకు తెల్వదు. తెలిసిన చేసేదేముంటుంది కూతురుతో కలిసి మంచమెక్కడంతప్ప. కస్తూరి రోజున తన తల్లికి పక్కింటి సుబ్బారావు మధ్య ఏంజరిగిందో భార్గవి చాటుగా చూసింది, అందుకే కాస్త ఆలస్యంగా వచ్చి రామారావుతో దూకుడుగా మాట్లాడింది. అవసరమైతే తానేమి చూసిందో చెప్పి బ్లాక్ మెయిల్ చేసి,రామారావును లొంగదిద్దామను కుంది. కాని ఆ అవసరమే రాలేదు భార్గవికు. రామారావు నుండి అంత త్వరగా గ్రీన్ సిగ్నల్ వస్తుందను కోలేదు భార్గవి. పెళ్ళయ్యి,మొగుడు దెంగుడులోని సుఖాన్ని అలవాటు చేసి మూడునెల్లకే దుబాయి విమాన మేక్కెయ్యడంతో,విరహంతో వేగిపోతున్న భార్గవి కన్ను మొదట అన్న రాము మీద పడినను తెగించి ధైర్యం చెయ్యలేకపోయింది. అనుకోకుండా పిన్నిఅల్లుడు రామారావు తల్లి మధ్యలో చోటు చేసుకు న్న పూకు నాకుడు చూసిన తరువాత, రామారావు మీద భార్గవికు అమాంతంగా మోజు పుట్టింది. మనస్సులో కోరిక పుట్టిన కొన్నినిమిషాల్లో నే ఎలాగైనా అన్నను స్వంతం చేసుకోవాలనే నిశ్చయం బలంగా మనస్సులో నాటుకు పోయింది. అందుకే అమ్మకు ,రామారావుకు మధ్య జరిగిన దాన్నిఅస్త్రంగా వాడుకుని బ్లాక్ మెయిల్ చేసి,పక్కింటి సుబ్బారావుతో కోరిక తీర్చుకోవాలనుకుంది. కాని ఆ అవసరం ఇద్దరి మధ్యరాకుండానే లింకుపడిపోయింది. పెద్దత్త ఇంటివద్దనున్న ఆఫీసుకెళ్ళినపుడు సందు చూసు కుని,ఇద్దర్ని ఒకరికి తెలియకుండఇంకొర్నిచిలకకోట్టుడు కొడ్తున్నాడు. అంటే కౌగిళ్ళచే ర్చుకుని ముద్దు లు పెట్టడమో,సళ్లు పిసకడమో,నడుము పిసకడమో చేస్తున్నాడు.

Leave a Reply