యాత్ర 10

Telugu Sex Stories నేను(లక్ష్మీ ) వంట చేస్తూ.. బిజిగా ఉన్నాను..*ఇంత లో నా సిక్రేట్ ఫోన్.. రింగ్ అవుకుంది.. నేను ఈ రోజు శుక్రవారం కాదు కద.. ఎవరా అని చూస్తే.. అన్ నోన్.. అని ఉంది.. ఎత్తాను..
అవతలనుండి.. ఎలా ఉన్నావు బేబీ..
నే : బాగున్నాను..
అ : ఎమి చేస్తూన్నావు..
నే : వంట..
అ : సరే నేను చేప్పేది విను..
నే : చేప్పండి..
అ : ఈ రోజు రాత్రి.. నీ బేడ్ రూమ్ లో నీ పక్కన నీ కోడుకుని పడుకో పేట్టుకో.. నైటీ కి పైన ఉన్న మూడు బత్తాలు తీసేయి.. నీ కోడుకు నీన్ను ఎమి చేసిన పడుకున్నట్లు ఉండు.. పూకు మాత్రం దేంగ నివ్వ వద్దు.. సరేనా..
నే : సరే.. కాని మా ఆయన నా పక్కలో ఉంటాడు..
అ : వాడి సంగతి నేను చూసుకుంటాను..
నే : సరే..
అ : గుడ్.. అలా చేప్పిన ప్రతి పని చేసే వాళ్వంటే నాకు ఇష్టం. ఫోటోలు తీసి పంపు.. నీ మోగుడి కి చేప్పవద్దు.. నీకు పార్శీల్ వస్తాది తీసుకో.. సాయంత్రం ఫోన్ చేస్తాను.. అని ఫోన్ కట్ చేసాడు..
నేను వంట చేసేసరికి రవి వచ్చాడు.. సేలవు దోరికిందా?..
ర : లేదు.. నైట్ డ్యూటీ అయిన చేయమంటున్నారు.. ఇవాళ నైట్ వేళ్ళాలి అని నీరసం గా కూర్చుండి పోయారు..
నే : రా బావా భోజనం చేసి పడుకో..
రవి, నేను భోజనం చేసి పడక గదిలో కి వేళ్ళాము..
ర : వాడు చాలా దూరం వేళ్ళిపోయాడు.. అంటు ఆలోచనలో పడ్డడు..
రవి తనలో తను.. ఇలా నేమ్మదిగా నాకు వినపడేలాగ.. అనుకుంటున్నాడు.. నేను తన ఆలోచనలని డిస్టప్ చేయటం ఇష్టం లేక అలా వింటున్నాను.. సాయంత్రం పిల్లలు రావటం తో బిజీ అయ్యాను.. రవి బయటకు వేళ్ళి వస్తాను త్వరగా వంట చేసేయి.. డ్యూటి క వేళ్ళాలి అని బయటకు వేళ్ళాడు.. వంట చేస్తూన్నాను.. పిల్లలు ఎగ్జామ్స్ వలన ఫ్రేష్ అయి.. పాప తన రూమ్ లో చదువుకుంటుంది.. బాబు హల్ లో చదువుకుంటున్నాడు..కోంత సేపటి కి ఫోన్ వచ్చింది.. వంట పని ఆపి నా రూమ్ కి వేళ్ళి ఫోన్ తీసాను..
అవతల నుండి.. పేకేట్ విప్పు..
నే : రేండు నిమిషాలకు పేకేట్ విప్పాను..
అవతల నుండి.. ఎమి ఉన్నాయి..
నే : నైటీ, పూలు ఉన్నాయి..
అ : నైట్ అవి వేసుకో.. లోపట బ్రా, పేంటీ వేసుకోకు.. నేను చేప్పినట్లు రాత్రి.. చేయి..
నే : సరే.. ఫోన్ కట్టయంది.. అపుడు నన్ను రేండు కళ్ళు గమనించాయని నాకు తేలియలేదు..
పిల్లలు భోజనం చేసి రోజు లాగే.. పాప కన గది లో.. బాబు హల్ లో పడుకున్నారు.. 9 అవుతుండగా.. డ్యూటీ కి టైమ్ అవుతుంది.. త్వరగా భోజనం పేట్టు.. అని తినేసి వేళ్లి పోయారు.. నేను మేయిన్ డోర్ వేసి.. నా రూమ్ కి వచ్చి.. స్నానం చేసి నైటీ వేసుకుని.. మూడు బత్తాలు తీసేసి చూసుకూన్నాను.. ఆల్మోస్ట్ నా రేండు చన్నులు కనపడుతున్నాయి.. పూలు పేట్టుకుని.. బాబు దగ్గరకు వేళ్ళాను పడుకున్నాడు.. లేపాను.. లేవ లేదు.. మరల లేపితే.. ఎమిటమ్మ.. నిద్ర లేపుతావు.. నా నిద్ర పాడుచేయకు.. అని మూడుచుకుని పడుకున్నాడు.. నేను ఇలా కాదు అని సోఫాలో పడుకున్న.. వాడి మీదకు వంగి.. వాడి చంకలలోకి నా చేయ్యి దూర్చీ.. వాడి రేండో చేతిని నా భుజము మీద వేసుకుని పైకి లేపే ప్రయత్నం చేశాను.. కాని ఫలించ లేదు.. అసలే నైటీ బత్తాలు పేట్టక పోవటం తో.. వంగిపుడు నా చన్నులు బయటకు వచ్చేశాయి.. వాటిని సర్ధుకుని.. మరల ప్రయత్నించాను.. ఎమిటమ్మ చిరాకుగా.. అని ఇటు తిరిగి పడుకున్నాడు.. మరల వాడిని లేపా లేవలేదు.. మరల ప్రయత్నీంచేటపుడు.. నా మేడలో పూస్తే లు.. వాడి షర్ట్ గుండికి తగులుకుంది.. చచ్చాను రా దేవుడా నాకు ఇదేమి కర్మ రా బాబు.. అనుకుంటు.. జగ్రత్తగా దానిని తప్పించాను.. బాబు.. లేరా.. నాన్న లేరు గా నా పక్కన పడుకో అన్నాను.. లేవలేదు.. చివరి ప్రయత్నం చేద్దామని.. ఇందాకటి లా ప్రయత్నీంచాను.. పైకి లేచాడు.. ఎమిటమ్మ నిద్రపాడు చేస్తావు అంటు.. నిద్ర మత్తు లో ఉన్నాడు.. నేను వాడిని నేమ్మదిగా నడిపించుకుంటు.. తీసుకు వేళ్ళి మా బేడ్ మీద పడుకో పేట్టాను.. నేను.. వాడి వైపు పడుకుని.. కోన్ని ఫోటోలు తీసాను.. నాకు నిద్ర రావటం తో.. పడుకున్నాను.. నిద్ర పటేసింది.. నా చన్నులకు ఎదో తగులుతున్నట్లు ఉంది అని చూస్తే.. రేండు చన్నులు బయటకు వచ్చి ఉన్నాయి.. ఒక చన్నుని పిసుకుతున్నాడు.. రేండో చన్ను ని నోటి తో చప్పరిస్తూన్నాడు.. నేను కదిలితే ఆపుతాడు అని.. కదలకుండా.. అలా చేస్తూనే ఉన్నాను… అలా ఎంత సేపు చేసాడో తేలియదు కాని మేలకువ వచ్చే సరికి నా చన్నుల మీద ఉన్నడు.. నేను గబగబ లేచి నైటి సర్ధుకుంటు.. వీడికి నా మీద*కోరిక కలిగింది.. ఎలా కలిగిందబ్బా అనుకుంటు.. వాడిని లేపి.. బయటకు వేళ్ళమన్నాను.. వాడు బధకం గా లేచి.. ఎమి ఎరగనట్లు వేళ్ళి పోయాడు.. రవి డ్యూటి నుండి వచ్చాడు.. నిద్ర వస్తూందని పడుకున్నాడు.. పది గంటలకు లేచి.. మరల ఆలోచన లో పడ్డాడు..
రవి నన్ను పిలిచి.. రాత్రి బాబు ఎక్కడ పడుకున్నాడు..
నే : హల్ లో..ఎమిటి బావా కోత్తగా అడుగతున్నావు..