యాత్ర 3

Telugu Sex Stories నాకు ఒక సహయం చేస్తాను అంటే నేను మీ ఇంటికి వేళ్ళే వరకు మీ ఖర్చలు మొత్తం నేను భరిస్తాను. అది మీకు ఇష్టమయితేనే.. లేదు అంటే.. నాకు డబ్బులు మిగులు తాయి అనుకుంటాను.. నేను ఎమి సహయం చేయాలి రాహుల్ అని అడిగా.. నేను ఎలాగు కోన్ని రోజులలో చనిపోతాను.. నేను చనిపోయే లోపు.. ఎవరినైనా ఒక అమ్మాయి ని కాని ఆంటీ ని కాని మనస్పూర్తి గా దేంగాలని ఉంది అని అన్నాడు.. నేను మౌనం గా ఉన్నాను.. నేను రాహుల్ తో బజారు లో డబ్బులు ఇస్తే చాలా మంది దోరుకుతారు గా వాళ్ళని అడుగు.. నన్ను ఇలాంటి సహయం లు అడగవద్దు అని వార్నింగ్ ఇచ్చాను.. రాహుల్ సారీ ఆంటీ మీమ్మలని అడగకూడనిది అడిగి బాధ పేట్టాను అని బయటకు పోయి కోన్ని రోట్టేలు తేచ్చుకుని నా ఎదురుగా తిన్నాడు.. నాకు ఇంకా ఆకలి పేరిగింది.. కాని వాడిని చేయిజాచలేదు.. చీకటి పడటం తో ఒక జత బట్టలు, దుప్పటి ఇచ్చారు.. ఆ రాత్రికి ఎమి తినడానికి పేట్టలేదు. నాకు ఇచ్చిన దుప్పటి తీసుకుని కప్పుకుంటే అది కంపు గోడుతుంది.. ఒక పక్క విపరితమైన చలి, మరో పక్క దోమలు.. ఆకలి.. నిద్ర పట్టక.. గడిచిన 10 రోజులు జ్ఞాపకం వచ్చాయి.. మూడు పూటల రోట్టేలు.. మరియు.. శృంగారము.. దానికి తోడు.. మనసు ప్రశాంతత ఉండేది.. రాత్రుళ్ళు.. గుహలో ఒక మూలగా కట్టేల మంట.. దాని వేచ్చదనంకు తోడు గా.. శారీరక సుఖం మరియు.. మానసిక సంతోషం ఉండటం వలన రోజులు ఎలా గడిచాయో తేలియలేదు.. ఆ 10 రోజులలో సూమారుగా 32 శృంగార కళ లని ఆశ్వదించానంటే.. ఎంతగా నేను శృంగారం లో సంతృప్తి చేందానో.. నేను మాటలలో చేప్పలేను.. ఉదయం మేలకువ వచ్చింది.. ఆ రోజు కూడా ఒక్కపూటే రోట్టేలు ఇచ్చారు.. ఆ రోజు కూడా అలాగే అర్ధాకలి తో పడుకున్నాను.. మరల వర్షాలు పడటం తో.. అక్కడ నుండి వేళ్ళడాని కి ఎన్ని రోజులు పడతాదో చేప్పలేము.. అందకు జగ్రత్తగా ఉండండి అని మాత్రం హేచ్చరికలు చేసారు.. రాహుల్ మాత్రం ఆకలి వేసినపుడు బయటకు వేళ్ళి రోట్టే తేచ్చుకు తినేవాడు.. అలా నాలుగు రోజులు గడిచాయి.. ఈ నాలుగు రోజులలో మా మధ్య మాటలు లేవు.. ఐదవ రోజు నాకు నీరసం వచ్చి రాహుల్ నేను ఆకలికి తట్టుకోలేక పోతున్నాను.. నీ కోరిక ఒక్క సారి మాత్రమే తీరుస్తాను.. అందుకు నీకు ఇష్టం అయితే నాకు కూడా రోట్టేలు పేట్టు అని సిగ్గు విడిచి అడిగాను.. రాహుల్ టాంక్యూ అంటీ అని నన్ను కౌగలించుకుని ముద్దులు పేట్టాడు.
రాహుల్.. ఎపుడు నా కోరిక తీరుస్తారు ఆంటీ అని అడిగాడు..
నే : హైదరాబాద్ వేళ్ళాక నీ కోరిక తీరుస్తాను అని అన్నాను..
రా : నేను మీమ్మలని ఎలా నమ్మాలి?
నే : నీవు నమ్మాలి అంటే ఎమి చేయాలి
రా : ఇక్కడ నేను ఎమి చేసిన మీరు ఎమి అనకూడదు.. ఇక్కడ నేను చేప్పిన పని చేస్తేనే మీ మీద నాకు నమ్మకం కలుగుతాది అని చేప్పాడు..
నే : సరే.. నాకు చాలా నీరసం గా ఉంది ఎమి చేయాలో త్వరగా చేప్ప అని అడిగాను.. తన ఫోన్ తీసి.. నన్ను తన దగ్గరగా రమ్నన్నాడు.. వేళ్ళాను.. నాకు ముద్దు పేడుతున్నట్లు కోన్ని ఫోటో తీసాడు.. నాకు ఫోన్ ల గురించి పేద్దగా తేలియకపోవడం తో ఆశ్చర్యపోవడం నా వంతు అయింది.. నేను ఓస్ ఇంతేనా అని అడిగాను.. ఇంకా ఉంది ఆంటీ అని నా వేనకగా నిలబడి.. ఒక చేతితో ఫోన్ పట్టకుని ఇంకో చేతిని నా సన్నుల మీద వేసి రేండు మూడు ఫోటోలు తీసాడు.. ఆకలి అని నేను అడిగే సరికి.. చిన్న రోట్టే ముక్క ఇచ్చి కోంచే మంచి నీళ్ళు ఇచ్చాడు.. 5 నిమిషాలకు ప్రాణం లేచి వచ్చింది.. రాహుల్ నన్ను తనతో రమ్మన్నాడు.. వేళ్ళాను బయట హోరున వర్షం పడుతుంది..