యాత్ర 8

Telugu Sex Stories పాపం అమాయకురాలైన లక్ష్మీ.. వలలో చిక్కింది.. ఇక్కడ నుండి కథను ఇద్దరు చేపుతారు.. అదే భార్య-భర్తలు.. లక్ష్మీ- రవి.. ల : బావా ఇపుడు ఎమిటి పరిస్ధితి..
ర : నీవు నాకు పూర్తీగా సహకరించాలి.. నేను చేప్పినట్లు చేయాలి..
ల : నీవు ఎమి చేప్పిన చేస్తాను బావా.. నేను ఇంకా బ్రతికి ఉన్నది నీకోసమే..
ర : అసలు ఈ కథ ఎక్కడ నుండి మోదలైంది..
ల : ఎమో బావ నాకు తేలియదు.. అని అమాయకం గా పేట్టింది
ర : ఈ అమాయకత్వంమే ఇంత వరకు తేచ్చింది.. సరే.. నేను కాకుండా మోదటి సారి ఎవరితో దేంగించుకున్నావు..
ల : పో బావా నాకు సిగ్గేస్తూంది..
ర : నీ సిగ్గు తగలేయా.. చేప్పవే..
ల : పో బావా.. నేను చేప్పను..
ర : చేప్పు బంగారం..
ల : గుర్తూ.. చేసుకోని బావా అని అమాయకం ఆలోచిస్తూంది..
ర : తనని చూస్తే జాలేసింది.. అపుడు ఉన్న ముఖ కవళికలు.. నాకు ఎంతో ముచ్చటేసింది..
5 నిమిషాల తరువాత
ల : హ.. గుర్తోచ్చింది బావా..
కేధరినాధ్ లో ఒకడు.. నాకు రోట్టు పేట్టాడు అని చేప్పా కదా.. అతనితో 10 రోజులు.. దేంగించుకున్నాను బావా..
ర : ఎందుకు చేసావే అలా..
ల : వాడి కోరిక తీరిస్తేనే.. రోట్టేలు పేడతాను అన్నాడు..
ర : రోట్టేల కోసం నీ పూకు వాడికి ఇచ్చేసావా..
ల : పో.. బావా.. నీవు అలా అంటే చేప్పను
ర : నిన్ను ఎమి అనను చేప్పు..
ల : చేప్పాను కదా బావా.. మోదటి సారి 10 రోజులు.. మూడు పూటల ఒకడి తో..
ర : సరే.. అక్కడ ఇంకా ఎవరితో అయిన చేశావా..
ల : చీ బావా.. నీకు ఎలా కనబడుకున్నాను.. నీకు మోత్తం చేప్పాను గా బావా.. దేంగించుకోవడం మాత్రమే చేప్పలేదు..
ర : సరే.. సరే.. తరువాత ఎవరితో దేంగించుకున్నావు..
ల : ఆగు బావా గుర్తూ చేసుకోని..
ర : సరే..
ల : చనిపోయిన రాహుల్ తో బావా..
ర : ఎమిటి?
ల : అవును బావా. చనిపోయిన రాహుల్ తో చేశాను..
ర : సరే రాహుల్ తో ఎపుడు ఎక్కడ చేశావు..
ల : బావా.. పోలీస్ ఇంటరాగేషన్ లా ఒక్కో ప్రశ్న అడగకు.. మోత్తం జరిగింది.. పూసగుచ్చినట్లు చేపుతాను..
ర : చేప్పు.. చేప్పు..
ల : కేధరినాద్ లో ఆజ్ఞాత వ్యక్తి దేంగుడు నుండి ఇపుడు నీతో మాటలాడటం వరకు జరిగింది అది..