మాస్టర్ గారి పెళ్ళామ్ మస్త్ మస్తుగా

Telugu Sex Stories అప్పుడు నేను 10వ తరగతిలో వున్నాననుకుంటా. నాకు చిన్నప్పటి నుంచే సుల్లకాయంటే ప్రేమ. ఎప్పుడూ దాన్ని తడుముకోవటము మామూలు. అప్పుడప్పుడే, నూగూగు వెంట్రుకలు రావడము, కొద్దిగా జిగటగా కారడము మెుదలయంది. అమ ్మాయలన్నా, అత్తయ్యలన్నా interest ఎక్కువయ్యంది. సినేమాలు, రికార్డింగ్ డాంసులూ చూడటము ఎక్కువయ్యంది. అలాంటి సందర్భములో, మా సూ్కలుకి కొత్త మాష్టారు వచ్చారు. అంతే కాదు మా పక్కింట్లోనే దిగారు. మాష్టారూ, ఆయన భార్యా, ఇద్దరే వుండెవారు. మాష్టారు 35 లేక 37, ఆయన భార్య – పేరు కామిత – 30, 32 సంవత్సరాలు వుంటాయ. భలే అందముగా వుంటుంది లెంది. కళయన మెుఖము, మంచి పొడుగు. ఎత్తయన సళ్ళూ, బరువయన పిర్రలూ.ముందునుంచి చూస్తే, వెనక కూడా చూడాలని, పిర్రలు చూస్తే, ముందు ఇంకెంత బాగుంటుందో అని మళ్ళీ మళ్ళీ చూడలనిపించే అందం అవిడది. పిల్లలింకా లేరు. మాష్టారు కొద్దిరోజులలోనే ట్యుషనులు చెప్పడం మెుదలెట్టారు. కామిత గారు మా అమ్మ భలే స్నేహితులయపోయారు. వెధవ ఈ మధ్యన చదవటం త్గించేసాడు, మీ ఆయన ప్రయవేట్లో వీడిని కూడా చేర్చు కొని, వాడ్ని దారిలోకి లాక్కురండి అని, మా అమ్మ నాన్నలు నన్ను కూడా ఆ ప్రయవేటులో చేర్పించేరు. నేను రాత్రి భోజనం చేసేసి, పక్క బట్టలు తీసుకొని, పుస్తకాలతో మాష్టారి ఇంటికి పోయేవాణ్ణి. చదువయపోయాక, అందరు కుర్రాళ్ళూ ఇంటికి వెల్లిపోయాక, మాష్టారు, కామిత గారు, భొజనం చేసేసి వస్తాము, నువ్వు చదువుతూ వుండరా అని భొజనము చేసి, లుంగీతో ఆయనా, పక్క బట్టలతో ఆమె వచ్చి, పక్క అక్కడే వేసేవారు. మాష్టారు నాకు చదువు చెపుతోనే ఆమెతో కబుర్లు చెపుతూండే వారు. వొక రాత్రి అలానే కామక్షి గారు వచ్చి, అబ్బబ్బ ఎంత వుక్కగా వుందో ఈ రోజు అని పైట చెంగుతో విసురు కుంటున్నారు. అప్పుడు గమనించాను, ఆమె జాకెట్టు వేసుకోలేదని. బరువుగా పెద్దగా వూగుతున్న ఆ సళ్ళు, నా కళ్ళని చెదిరించేసాయ. రక్తమంతా ముఖములోకి వచ్చేసింది. సిగు్గతో గాభరాతో, పుస్తకంలో బుర్ర దూర్చేసాను. నేను చూసినవే మాష్టారు కూడా చూసినట్లుంది. నేను గమనించటము లేదనుకొని, వొక్కసారిగా ఆ రెండు బంతులనీ, గట్టిగా నలిపి వదిలేరు. కామితగారు బలే ఇదయపోయారు లాగుంది, గోడ వయపు తిరిగి పడుకున్నారు. అప్పుడేమెా, ఆయన తన చేతిని ఆవిడ కాళ్ళదగ్గర చీరని తప్పించి ఆవిడ పిర్రలనీ, తొడలనీ మెత్తగా నలిపేవారు. అప్పుడు కొంచెం కొంచెంగా, ఆవిడ తొడలూ, ముడ్డీ చూడగలిగాను. తరువాతి రోజుల్లో ఈ ప్రహశనాలు ఎక్కువయపోయ, కామిత గారి సంపదలన్నీ, కొన్ని చూచాయగా, కొన్ని clearగానూ చూడగలిగాను. కళ్ళు ధన్యమయపోవడంతో పాటు, సుల్ల పై వాటి ప్రభావము ఎక్కువయపోయ, ఎప్పుడూ NCC కేడెట్ లాగ నిలిచే వుండటం ఎక్కువయపోయంది. అలా కష్టముగా జీవితాన్ని లాక్కు వస్తున్నాను. వొక రోజు నాకు కడుపు నొప్పో మరేదో వచ్చి సూ్కలికి వెళ్ళలేదు. మా అమ్మ వొరే, అలా కామక్షి గారింటికి వెళ్ళి ఈ పళ్ళు ఇచ్చేసిరా అంటే,సొణుక్కుంటూ వెళ్ళాను. వసారా తలుపు తీసే వుంది. అత్తయ ్యా అని పిలుస్తూ లోపలకు వెళ్ళాను. లోపల వంటగది అరుగుపైన పడుకున్న మీనాక్షి గారు చటుక్కున లేచారు. ఆ లేవటంలో ఆమె పైట కాస్తా కిందపడటంతో ఆమె సళ్ళు చక్కగా దర్శనమిచ్చాయ. ఒకో, రెండో హుక్కులే వుండటంతో, ముచ్చికలదగ్గర కొద్ది భాగం తప్ప తక్కినదంతా ఎంతో రమ్యంగా కనిపించింది. అంతలోనే సర్దుకొని హమ్మయ్య, వచ్చావా బాబు. గొంతెండిపోతోంది. మాష్టారు గారు నీళ్ళు పెట్టడం మరచినట్లున్నారు, కొద్దిగా నీళ్ళు పొయ్యమ ్మా అని మీనాక్షి గారు అడిగారు. సరేనని, నీళ్ళు తెచ్చి, ఆవిడ సళ్ళను వూహించుకుంటూ ఆవిడ చాప తొ్కీసేను. ఆయ్యయె్యా ఎలాగయ ్యా మైలడిపోయావు. ఇప్పుడెలా అన్నరావిడ.పరవాలేదండీ, ఎవరూ చూడలేదు కదా, వెళ్ళిపోతాను అన్నాను. ఎవరూ చూడకపోతేనేమి. అలాటి అప్రాచ్యపు పనులు చేస్తావటయ ్యా. ఆ బట్టలు విప్పేసి, తుండేదన్నా ఇంట్లోంచి తీసుకొని వెళ్ళు అన్నారామె.అప్పటికే మా వాడు టింగు టింగున కదుల్తున్నాడు. ఆవిడ మరీ పట్టుబదుతుంటే, సరే ధర్మ దర్శనమిద్దామని మెల్లిగా చొ్కా విప్పేను. అత్తయ్యగారు నావైపే చూస్తున్నా, అదేమి గమనించనట్లు, బనీను కూడా తీసీసేను. అత్తయ్య ముఖంలో కొద్దిగా ఎరుపు జీర వచ్చినట్లయంది. వూ అని ఆమె గద్దిస్తే, లాగూ కూడా వదిలేసాను. నిక్కిన ఝంబమూ నేనూను. కామిత గారు స్టన్నయపోయారనిపించింది నాకు. ఏమిటీ, ఇదెప్పుడూ ఇలాగే వుంటుందా అన్నారు ఆమె, తేరుకోని. అబ్బే కాదండీ, మిమ్మల్ని చూస్తేనే, అని వెళ్ళిపోబోయాను. నన్ను పట్టుకొని, దగ్గరకు లా్కొని, అయతే దీంతో ఏంటి చేస్తావు అని అడిగింది. ఆమె సళ్ళు పట్టుకొని, వొకసారి తొడలు విప్పండి అన్నాను.బాగానే వుంది గాని, రెండ్రోజులు పోనీ, ఎలా చేస్తావో చూపుదువు గాని, అని, నన్ను గట్టిగా ముద్దు పెట్టుకొని, బుజ్జి ముండ ఎంత ముద్దుగా వుందో అని, నా సుల్లని నిమిరి, అక్కడ కూడా ముద్దు పెట్టుకొని, వెళ్ళరా బాబు, లేకపోతే నేనోర్చుకోలేను అని సాగనంపారు ఆమె నిట్టూర్పుతో. ఆ రెండ్రోజులు మష్టారు లేనప్పుడు అమ్మగారి దాహానికి నీళ్ళూ అదీ అందించేవాణ్ణి. ఒకసారేమెా ఆవిడ దొడ్లోంచి వస్తూ, దొడ్డి తడకలో ఏదో తోసేసి వచ్చారు. నేను ఒంటేలుకి వెళ్ళాలన్న నెపంతో అదేమిటో చూసాను. ఒక గుడ్డ చుట్టు. అంచులు వదిలేసి మిగతాదంతా రక్తమయంది. మధ్యలో ఇంక ఎక్కువ గాఢంగా వుంది ఆ మరక. చేతికి అంటుకుంటుందేమెానని భయంతో వెంటనే అక్కడే పెట్టేసి పైకి వచ్చేస్తుంటే కామిత గారు ఎదురు్గా. ఏంట్రా భఢవా, ఇక్కడేం చేస్తున్నావు అంటూ.ఒకటికి అని శణుగుతూ మా ఇంటికి పారిపోయాను.రెండు మూడు రోజుల తర్వాత, కామిత గారు స్నానం చేసి ఇంట్లోకి వచ్చీసేరు. నా గుండెలు భయంతోనూ, వుత్కుంఠ తోనూ గుండ పిండైపోయాయ. మామూలుగానే ఆరోజు కూడా ప్రయవేటుకి వెళ్ళాను.

మాష్టారూ, కామిత గారు భోజనానికి వెళ్ళారు. నేను చదువుతున్నట్లు నటిస్తున్నా. మాష్తారు భొజనం చేసి వచ్చి నాకు పాఠాలు చెప్పడం మెుదలెట్టారు. కొంతసేపటికి మరువం, మల్లి వాసన గుప్పుమనడంతో అటు తిరిగితే,కామిత గారు. తెల్లటి చీరలో, తలనిండా పూలతో దేవకన్యలా వస్తున్నారు. ఆవిణ్ణే చూస్తూ పరిసరాలనే మరచిపోయాను. ఆయదడుగులు వుంటారేమెా. కాని కుందనపు బొమ్మలా. గుండ్రటి ముఖం – అందమైన నిండైన పెదాలు తమలపాకులు నమిలేరేమెా, ఎర్రగా మెరిసిపోతున్నాయ. బొడ్డు కిందకి చీర వుండటంతో, పొట్ట కొద్దిగా ముందుకు వచ్చి, బొడ్డు అందముగా నన్ను చూడమన్నట్లు ఆహా్వనిస్తుంది. పక్కబట్టలు తెచ్చి లైటు దగ్గరగానే వేసారు. అపుడప్పుదు, ఆవిడ ఏమన్నా చదువుకోవాలనుకుంటే, అలా చేయడం మామూలే. మాష్టారు నాదగ్గర కూర్చొని, పుస్తకాలు తిరగవేస్తున్నారు. కామక్షి గారు నడుం వా ల్చారు ఆయన పక్కంట. గాజుల సబ్దమయతే, అటు చూసాను.ఇటుపక్కకు తిరిగారు ఆవిడ విసన కర్రతో విసురుకుంటూ. పమిట మెడమీదకి పడటంతొ, నున్నని భుజాలు, చంకలో బొచ్చూ, ఎడమ సన్నూ, పేద్ద బంగినపిల్లి మామిడి పండంత వుంది. దానిపై తేనె రంగు ముచ్చిక గర్వంగా నిలబడి వుంది. కొద్దిగా కిందకి జారిన పొట్టా, ఆ రెండు మడతల నడుమూ దర్శనమిచ్చాయ. నేనామె వైపు చూడగానే, చిన్నగా కన్ను కొట్టారు. నా గుండెలు పేలిపోతాయేమెా నన్నంతగా కొట్టుకున్నాయ. మాష్టారు మాత్రం తన పుస్తకాలలో లీనమయపోయ ఇదేమీ గమనించనట్లుంది. కళ్ళకి ఇంకేమీ కనపడపోగా, నేను కంఠస్తా వచ్చిన పద్యాలనెత్తుకున్నాను గాఠ్టిగా. మాష్టారు ఏదో పాఠం చెప్పేసి, నువ్వు చదూకోరా అని, కామిత గారి పక్కకి జరిగి, ఆమె కడుపుకి నడుం ఆనించి కూర్చున్నారు. తర్వాత మెల్లగా, ఆమె పమిటను తప్పించి, సళ్ళని మెల్ల మెల్లగా నలపడం మెుదలెట్టారు. ఆ స్పర్శకి, చన్నులు పొంగి, ఆ ఈతపళ్ళంటి మెునలు నిగిడి పోయాయ. ఏమిటండీ మరీను. ఆ పిల్లడు చూస్తున్నాడు అంది కామిత గారు.మరేం పర్వాలేదు అన్నారు మాష్టారు అలా నలుపుతూనే. ఇప్పటికి ఆమె పైట నామమాత్రంగా కూడా, ఆమె శరీరంపై లేదు.ఇలా అయతే, వాడు మీదన పడవచ్చు అన్నారు కామిత.పడితే పడనీవొయ్. వాడొకటీ, నేనొకటీ, నలుపుకుంటాం అంటూ, ఏరా గున్నాయ్, అన్నారు మాష్టారు.అవయతే సరే రెండున్నాయ, కిందదో అన్నారు కామిత. నేనో వాడో, వొకరి తర్వాత యంకొకరు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాములేవొయ్ అన్నారు మాష్టారు.నేను సిగు్గతో ముఖాన్ని పుస్తకంలో దాచేసుకున్నాను. నన్ను చేత్తో పట్టుకొని లాగి, చూడరా మీ అత్త అందాలు అని, మళ్ళీ కప్పుకున్న ఆవిడ పమిటని లాగేసారు. సిగు్గతో ఆమె ముఖం, కోరె్కతో, ఆ ముదై్దన ముద్దలని చూసిన నా మెుఖం ఎర్రగా కందిపోయాయ. వణుకుతున్న నా చేతిని లాగి, కామిత గారి సన్నుమీద వేసారు మాష్టారు. షాకు తగిలినట్లు వెంటనే తీసేసా. చూడండీ పిల్లడు భయపడుతున్నట్లున్నాడు, మీరు కొద్దిగా దూరం వెళ్ళండి అంది కామిత గారు. సరేనని, నచ్చక పోయనా మాష్టారు గోడ దగ్గరకు వెళ్ళారు. భయపడకు, మాష్టారు వెళ్ళిపోయారులే. చేస్తానన్నావుగా, ఇప్పుడు చూపించు అని నా వైపు కమ్మగా చూసింది కామిత గారు. ఆ మాటలు విన్నానో లేదో, ఆమె తలని రెందు చేతులతో పట్టుకొని, పైకి లాగి, ఆ దొండపండంటి పూర్తిగా విచ్చిన ఆమె పెదాలని ముద్దు పెట్టుకున్నాను. ఆమె కూడా, గున్నా, కున్నా అని సణుగుతూ, నన్ను కౌగిలించు కొని, నా నోటిని తన నొటితో బంధించి, రెండు పెదాలు ముడి వెసేసి ముద్దులు పెట్టసాగింది. అలా ఎంతసేపున్నామెు తెలీదు. గాలి పీల్చుకోవడనికి వొకసారి విడివడి, అంతలోనే ఆగలేక, ఆమె నొసలూ, కళ్ళూ, చెవులూ, బుగ్గలూ, బొట్టూ, మెడా, జబ్బలూ, చంకలూ, ముద్దులు పెడుతో, ఆ చెమటతో కూడిన బొచ్చు వాసనా అశ్వా దిస్తూ అప్పుడు సళ్ళద గ్గరకి వచ్చాను. ఆమె కూడా నన్ను నలిపేసి, ముద్దులు పెట్టీ, ఆమె కౌగిలిలో బంధించేసింది. అలా ముద్దులు పెడుతూనే వున్నాను, మరి యెలా తీసీసేరో, చూసుకుంటే, నా లాగూ కిందన పడిపోయ వుంది. నా సుల్లకాయ ఆవిడ సవరిస్తున్నారు. చూడండి బుజ్జిది ఎంతందముగా వుందో, ఎంత గట్టిగానో అని మురిసిపోతూ. నాదింకా పెద్దది అన్నారు మాష్టారు.అప్పుదు చూసాను ఆయన వైపు. గోడ దగ్గర లుంగీ విప్పేసి, ఆయన తన సుల్లతో ఆడు కుంటున్నారు. అలా అంటూ ఆయన మా దగ్గరకి వచ్చారు, చూడవే అంటూ. ఆవిడా ఆ సుల్లని పట్టుకున్నారు. నా దానికంటే పొడుగెక్కువే, లావు కూడాను. కాని మెత్తగా వాలిపోయ వుంది.సరే మీరక్కడికి వెళ్ళీ, దీన్ని గట్టిగ చేసుకొని రంది అని ఆవిడ రారా కున్నా అని నావైపు తిరిగారు.

ఆవిడ ఎతై్తన రెండు సల్లనీ ముద్దులు పెట్టసాగాను, నలుపుతూ. అలా ్కాదు వుండు అని, నన్ను నిలబెట్టి, నా చొ్కా తీసీసేరు. నేను ఆవిడ చీర లాగాను. పర్వాలేదే అని తనే చీర విప్పేసేరు. లంగా లేదు లోపల. అప్పుడు చూసాను మెుట్ట మెుదటిసారిగా స్తీ్రని నగ్నముగా. నా చూపులు ఆమె పొట్ట, ఆ తొడలు, వాటి మధ్యన త్రికోణము పై నిలుచుండిపోయాయ. అక్కడంతా నల్లని మేము కమ్మేసినట్లు వెంట్రుకలు. నా చేయ అసంకల్పితంగా అక్కడికి వెళ్ళిపొయంది. అలా తడుముతూ లోపలకు పోనిచ్చాను. సిల్కు దారాల లాగ వున్నాయ.అలాతడుముతుంటే ఆ బొచ్చులోనించి చిన్నగా చేతికి తగిలింది. చిన్నబొడిప లాగా. దాన్ని రెందువేళ్ళతోను పట్టుకొని నిమురుతున్నాను. నా చేతికి ఏదో తడి అయనట్లయంది. అలా నే పాముతుంటే కామిత తొడలు రెండూ బారుగా విప్పింది. నేను కిందికి జారి, ఆ బొడిప ఏమిటో చూద్దామనుకున్నాను. ఆవిడ తొడలు విశాలముగా చేయటంవల్ల అంతా క్లియరుగా కనపడుతుండి. బొచ్చులోనుంచి నిక్కబొడుచుకొని నావైపే చూస్తోంది అది చిన్న చేపపిల్లలా. నలుపుతుంటే, మరీ ని్గి, నూనె రాసుకున్నట్లు, నిగ నిగ మెరుస్తుండి. నేనింకా దగ్గరగా చూద్దామని బుర్ర దగ్గరికి తీసికెళిగే ఏదో ాఠయన వాసన ముక్కుకు తగిలింది. నాకు తెలీకుండానే నా పెదాలు ఆ క్లిటారిస్ నీ, పూకు పెదాలనీ అంటుకుపోయాయ. ఏవేవో రసాలు జుర్రుకోసాగాను. తియ్యన కాదుగాని, వాటి రుచిని చెప్పడం ఇప్పటికీ నాకు కష్టమే. సోలిపోయనట్లు కామిత కళ్ళు మూసుకొని పలవరిస్తున్నారు.అంతలోనే ఏమయ్యందో, చటుక్కున మేలుకొని, గున్నా గున్నా, వద్దు వద్దు, పైకిరా అని మీదకి లాగేసుకున్నారు. నిలువు పెదాలనించి లాగేసిందన్న బాధతో, ఆవిడ పెదాలను అన్దుకొని, నాలికతో ఆవిడా నాలికని ముడేసి, సళ్ళు నలుపుతూ వీరవిహారము చేయసాగాను. కామిత తన కుడి చేత్తో నా సుల్లని తీసుకొని నలుపుతుంటే, అది బద్దలయపోతుందేమెాననిపించింది. మెల్లగా ఆమె నాసుల్లని విప్పిన తన పూకులో పెట్టుకొని, ఇప్పుడు చేయరా, నీవు చేస్తానన్నది అంటూ. పూనకం వచ్చినట్లు వూగసాగాను. ఆవిడ కలవరింతలు. నా వీపుని పట్టుకొని తనవైపు లాక్కుంటూ, గోళ్ళతో రక్కుతూ ముద్దులు పెడుతూ. ఆ స్పీడుకి గామెాసు, నా నాభిలొంచి ఏదో కట్టు విప్పుకొన్న గోదారిలా ప్రవహించ సాగింది. అలా ఆఖిరి బొట్టువరకూ, ఆమె పూకులో వదిలేసి, ఆమెపైనే వాలిపోయాను. కామిత కూడా, నన్ను గట్టిగాకౌగిలించుకొని, నా నొసలు పైన, బుగ్గలమీద ముద్దులు పెదుతోంటే,ఇద్దరం అలా ఏదో లోకాల్లోకి వెళ్ళిపోయాము.