నేను నా కోరికలు 2

Telugu Sex Stories అలా రోజులు గడుస్తున్నాయ్ కొన్ని రోజుల తరువాత ఒక రోజు అమ్మ మా ఇంటిపక్కల ఆంటీస్ అందరూ పొద్దున్నా పనులు అయ్యక పిచ్చా పాటి కబుర్లు చెప్పుకునే వాళ్ళు మా ఇంటి కి ముందు ఉన్నా ఇంటి అరుగు మీద కూర్చుని అది రోజూ జరిగేదే కాని మనం రోజు ఆ టైం కి బడికి వెళ్ళిపోతాం కదా అందుకని తెలియదు ఆ రోజు ఎదుకో సెలవు ఇచ్చారు బడికి సెలవు ఇస్తే ఆటలే ఆటలు అలా ఆడుకుని ఇంటికి వస్తుంటే ఇదిగో ఈ ఆంటీలు అందరూ అమ్మ తో సోది చెపుతున్నారు అందరూ కలిసి ఒక్కసారే పక్కున నవ్వుతున్నారు.

ఆ రోజు వాళ్ళని పెద్ద పట్టించుకోలేదు ఆ తరవాత ఇంకోరోజు బంద్ అని సెలవు ఇచ్చారు బడికి ఆ రోజు కూడా అమ్మ ఆంటీస్ అదే అరుగు అలాగే ఉండి ఉండీ పక్కున నవ్వుతున్నారు అందరూ అసలు ఏమి మాట్లాడుకుంటున్నారు అంతగా నవ్వు తున్నారు వీళ్ళు అనుకుని నేను వెళ్ళి వాళ్ల మద్యలో కూర్చున్నా నేను వెళ్ళినకాడనుండీ అలా నవ్వడాలు లేవు కొంచెం సేపటికి ఒక ఆంటీ గేదెకి గడ్డి వెయ్యాలి అని వెళ్ళిపోయింది ఇంకొంచెం సేపటికి అయ్యోఓ బట్టలు ఉతకాలి ఆ విష్యమే మరచిపోయా అని వెళ్ళిపోయింది అలాగే మిగిలిన ఆంటీలు ఇంక అమ్మ నేను మా ఇంటికి వచ్చేశాం. మొన్న సెలవు వచ్చినప్పుడేమో గంటలు గంటలు కబుర్లు చెప్పుకున్నారు ఇవ్వళ ఏంటి నిజంగానే పని ఉందా లేక పోతే నేను వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్నాను కదా అని వెళ్ళిపోయారా?? చా అలా ఎందుకు చేస్తారులే అనుకుని నాకు నేనే సమాదానం చెప్పుకుని ఊరుకున్నా ఆ తరవాత కొన్ని రోజులకి నాకు కడుపు నొప్పి అని బడి మానేశా ఆ రోజు మళ్ళి అమ్మ ఆంటీస్ కలిసి మొదలెట్టారు.

కాని ఈసారి వాళ్ళ మద్యలోకి వెళ్ళి కూర్చోకుండా దొంగచాటుగా విందాం అనిపించింది వాళ్ళు మాట్లడుకునే మాటలు ఏంటా అని. ఇంకా ఆలస్యం చేస్తే మొన్నటిలా ఏదన్నా పనిమీద ఆంటీలు వెళ్ళిపోతారేమో అని నేను ఆడుకోవడానికి వెళ్ళినట్టే వెళ్ళి మా ముందు ఇంటి వెనక వైపుకు వచ్చి సందులోనుండి ముందుకు రావచ్చు అలా ఆ సందులోకి వచ్చేసరికి అమ్మ గొంతు వినిపించింది హా ఇక్కడికి బాగానే వినిపిస్తాయేమో అనుకుని అక్కడ ఆగాను.

ఆవిడ సంగతి ఏంటి అంది అమ్మ హా ఏముంది ఊళ్ళో వాళందరూ మొగుళ్ళే దానికి అంది ఇంకో ఆంటీ అందరూ పక్కున నవ్వారు. ఆ ఇదే విష్యం నేనూ విన్నాను అది నిజమేనా అని అంది అమ్మ ఆ నిజమే టిప్పు టాప్ మని తయారయ్యి అందరి మొగుళ్ళని వలలో వేసుకుంటుంది అంది ఇంకో ఆంటీ. అవును అలా తళ్ళుక్కు తళుక్కు మనే వాళంటేనే ఈ మగాళ్ళకి పిచ్చి అంది అమ్మ. నీకేంటి వదినా నువ్వు బాగానే తయారవుతావ్ గా అంది మా పక్కింటి ఆంటీ ఏంటి కొంపతీసి నన్ను కూడా ఆవిడతో కలిపేశారాఏంటి అంది అమ్మ నవ్వుతూ.

చీ దానికి నీకు పోలికా అంది మా పక్కింటి ఆంటీ ఏ తనకి మనకి ఉన్నావే కదా ఉన్నది ఇంకేమన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయా ఏంటి అంది అమ్మ అవుననుకో కాని మనం దానిలా తయారవ్వలేం కదా అంది ఇంకో ఆంటీ. ఎందుకు తయారవ్వలేం మనం కూడా అలా తయారయితే ఆవిడకన్నా అందంగానే ఉంటాం అంది అమ్మ. అవును వదినా నువ్వు అన్నాది నిజమే కాని మాకు ఇలా మొదటినుండీ అలవాటు ఐపోయింది అంది ఇంకో ఆంటీ హా అదే మనం చేసే తప్పు హా ఏముందిలే అని ఇలగే తిరిగేస్తున్నాం మన మొగుళ్ళనేమో ఇదిగో ఆవిడలాంటోళ్ళు ఎగరేసుకుని పోతున్నారు అంది అమ్మ. అవును వదినా నువ్వు అన్నది నిజమే నీ చీరకట్టు చూస్తే ముచ్చటేస్తుంది కొద్దిగా మాకూ నేర్పించు అంది మా పక్కింటి ఆంటీ తప్పకుండా. మీ కట్టు బొట్టులన్ని మార్చెయ్యండి అప్పుడు చూడండి మిమ్మల్ని పడక గదిలోనుండి బయటకి రానిస్తారేమో అంది అమ్మ నవ్వుతూ అందరూ పక్కున నవ్వారు. ఆ పుణ్యం కట్టుకోండి మీ పేరు చెప్పుకుంటాం అంది ఇంకో ఆంటీ

రేపు ఆయన ఆఫీసుకి వెళ్ళాక కాళీనే కదా అప్పుడు మీకు చీర అందంగా ఎలా కట్టుకోవాలో నేర్పిస్తా అంది అమ్మ మళ్ళి రేపా ఇప్పుడు మనం కాళీనే కదా అంది ఇంకో ఆంటీ. అబ్బోఓ రేపటివరకూ ఆగలేకపోతున్నావ్ ఈరోజు రాత్రి అనవసరంగా పోతుందనా ఏంటి అంది ఇంకో ఆంటీ అందరూ పక్కున నవ్వారు. చీ అదేమి కాదు అంది ముందు ఆమాట అన్నా ఆంటీ. ఈ రోజు నా కొడుకు బడికి వెళ్ళలేదు కదా ఇప్పుడు బయటకి ఆడుకోవడానికి వెళ్ళాడు కాని ఎప్పుడైనా వచ్చేస్తాడు వాడు ఉండగా మనం అలా చేస్తే బాగోదు అంది అమ్మ అవునవును మీరు అన్నది నిజమే పిల్లాడి ముందు ఎలా? అంది ఇంకో ఆంటీ అందుకే రేపు అనేది అంది అమ్మ

రేపు 11 గంటలకల్లా మీకు ఉన్నా వాటిల్లో మంచి చీరా లంగా జకీటు తీసుకుని మా ఇంటికి వచ్చెయ్యండి అంది అమ్మ.