ఫ్యామిలీ కథ చిత్రం 19

Telugu Sex Stories కాగల కార్యన్ని గంధర్వులే నిర్వహిస్తారన్నట్టు సమయానికి అన్ని అలా జరిగిపోతుండటం సృష్టి ధర్మము,దానిని ఎవరూ ఎదుర్కొనజాలరు.యక్షులకు మీకు శాప విమోచనం కలగవలెనన్న ఆగిపోయిన రతి కార్యము పూర్తి చేయవలెను.ఆ యక్షుడు శిలాగా ఉన్న యక్షిణి కి కాపలాగా ఉన్నాడు.అతన్ని ప్రసన్నం చేసుకొని నిలోకి అతని ఆత్మను ప్రవేశింపచేసి రతికార్యమును సల్పించిన వారి శాప విమోచనం జరుగును.వారే మీకు సంతాన భాగ్యాన్ని ప్రసాధిస్తారు. ఈ కార్యానికి రానున్న పున్నమి రోజు నే జరగాలి.పున్నమి రేపటి దినమే సిద్ధంగా ఉండండి మహారాజా అంటూ ముగించాడు.మహారాజు సైనికులను పిలిచి మునివర్యులకు కావాల్సిన వసతి ఏర్పాట్లు చూడమని ఆజ్ఞాపించాడు.తెల్లవారగానే మహారాజుని కలుసుకోవలని ఒక సైనికునితో రాజుకి వర్తమానము పంపాడు.కొంతసమయం తరువాత రాజదంపతులు ముని వర్యుని దర్శనానికి వచ్చారు.ముని అప్పుడే ధ్యానం నుండి బయటకు వచ్చి మహారాజా నేటి దినమే పున్నమి మనము సంధ్యవెళకి మనం అరణ్యానికి చేరుకొని పూజా(యక్షుడు ని ప్రసన్నం చేసే ఏర్పాటు)ఏర్పాట్లు చూడాలి మీరు త్వరపడితే మనము బయలుదేరదాం ఆలస్యము చేయక వేగిరంగా మీ పనులను పూర్తి చేసుకొని రండి అంటూ పంపించాడు ముని.అన్ని పనులు ముగించుకొని బయలుదేరారు రాజదంపతులు మునివర్యుడు.అరణ్యానికి చేరేలోగా సంధ్య సమయం దాటి చీకట్లు ముసురుకున్న పున్నమి వెలుగుల్తో ఉంది.ముని పూజా ఏర్పాట్లు చేసి మహారాజుని పూజా కార్యక్రమంలో కూర్చోమన్నాడు.మహారాజు పూజ కార్యక్రమంలో కూర్చోగానే ముని పెద్దపెద్ద మంత్రాలతో యక్షుడిని మహారాజు లోకి అవహింపచేసాడు.యక్షుడు మహారాజు శరీరంతో వెళ్లి యక్షిణి ని తాకగానే యక్షిణి మానవ కాంత రూపము దాల్చింది.మహారాజు రూపములో ఉన్న యక్షుడు యక్షిణిని అక్రమించాడు.ఎన్నోరోజుల విరహంతో ఉండడంతో ఒకర్ని ఒకరు లతల్లా పెనవేసుకొన్నారు. వారి నుండి ఒక్కొక వస్త్రము దూరము అవ్వసాగింది.యక్షుడు తన అంగాన్ని యక్షిణి లో ప్రవేశపెట్టి రతికార్యమును సల్పసాగడు. వారిరువురు అంత్యదశకు చేరుకున్నారు యక్షుడు యక్షిణి పువ్వుని మదనరసంతో నింపగానే వారిరువురు శరీరాలను వదిలేసి దేవదూతలు గా మారిపోయి వారిలోకలకు వెళ్లిపోయారు,కానీ వారిలోకనికి ద్వారాలు తెరవబడలేదు.వెనుకకు తిరిగి వచ్చి మునీశ్వరుడిని అడగగా మునీశ్వరుడు తన దివ్యదృష్టితో చూసి యక్షుడు తో ఇలా అన్నాడు, మీ రతి ఒకేసారి పూర్తి కాకుండా విడతాలవారిగా కొనసాగించినందున మీ ప్రయత్నం వ్యర్థమైనదని మరల మానవ జన్మ ఎత్తి తోబుట్టువులుగా సంభోగించాలని మీరు మహారాజు దంపతులకు విడి విడిగా జన్మిస్తారని చెప్పాడు. మహారాజు పైకి అప్పుడే లేచి మా శాప విమోచనం గురించి సెలవుఇవ్వమని అడగగా మీ దంపతులకు 2 బిడ్డలు పుడతారు కానీ మీ ఇరువురికి కాదనీ మీకు పుట్టే బిడ్డలకు ఒకరు తల్లి ఒకరు తండ్రి అవుతారని చెప్పాడు యక్షుడు.మీ ఇరువురికి సంతాన భాగ్యములేదని మీరు మీ తొడపుట్టిన వాళ్ళతో రమిస్తే మీకు సంతనబాగ్యము కలుగుతుందని మీరు మీకు పుట్టిన సంతనంతో యౌవననికి వచ్చాక సంభోగించాలి.తరువాత యక్షుడు యక్షిణి తోబుట్టువులుగా రమించి మీ రాజ్యానికి వారసుడుని ఇచ్చి వెళ్లిపోయారు అని చెప్పి అదృశ్యమైపోయాడు ముని రూపంలో ఉన్న గంధర్వుడు.